;
( itzuli )

Aita Lino Akesolo

SARRERA

Eusko Jaurlaritzak 2002n. urtearen abenduan argitaratu eban Bidegilleak�en Julen Urkiza�k eta Luis Baraiazarra�k idatzi eben biografia�ren ondoren, guk ez daukagu asko gehiago esatekorik. Zorionak idazki ori idatzi dabenai eta euren lanaren jakingarritasuna erakusten dogu guk geure ardurapean daukagun www.euskerazaleak.biz web orrian sartzeko.

Gure Alkartearen ikuspegitik, auxe san bear dogu: Aita Lino Akesolo�k idaz-lan asko argitaratu ebazala Zer gure aldizkarian, bai�a bera lan eski�ia aundiagoa izan zan 1979n. urtean EUSKERAZAINTZAREN LENDAKARI izendatu genduenean. Berau izan zan lenengo lendakaria.

Euskerazaleak Alkartearen elburu bat bizkaiereari eustea da eta ortik datos gure gogo bizia idazle onen lan osoa gure web orrira sartzeko.

Bizkai�ko Dima�n jaioa zan eta bere idaz-lanik geienak Bizkai�ko tokien inguruetan kokatzen dira, esaterako Bego�a, Markina eta Larrea�ko lekaide-etxeetan. Bai�a bere ezagupena urri�ago zabaldu zan, �euskalki� guztiak oso-osoan bereganduta euskazalako, orregaitik ausartzen zan eukeratik erderara idaz-lanak itzultzen (Biblio, Bernat Etxepare�ren bertsoak) edo klasiku oso ezagunak diranen itzulpenak, batzutan beste �euskalzale� batzukaz lan egiten ebala, esaterako Aita Santi Onaindia�gaz.

Dokumentua MB Ireki Gorde
    -KO ATZIZKIA ERABILLERA BI-E9.pdf0,02 MB
    AITA ZABALA. BILBOTARRA-Z5.pdf0,70 MB
    ALBISTARIERI SORREREA (EUSKALZALE 1897-1899)-Z17.pdf0,25 MB
    AZKUE AITASEMEAK AURREZ AUR BARRIRO-E16.pdf0,04 MB
    BERTSOLARIEN LENENGO BARRIAK (ZAMAKOLA ARRIATIARRAK-Z13.pdf0,17 MB
    BIZKAIAN, BIZKAIKO-Z59.pdf0,01 MB
    ERITXI OKERRAK-Z82.pdf0,14 MB
    EUSKAL - EGUTEGIRIK ZARRENA-E10.pdf0,03 MB
    EUSKERA BATUAREN BILLA (ERNANIN 1970)-E43.pdf0,06 MB
    EUSKERA BATUAREN BILLA III-E15.pdf0,04 MB
    EUSKO-DEVA (1169-1923)-E12.pdf0,03 MB
    EUZKO-DEIA (1916-1923)-Z106.pdf0,02 MB
    IBAIZABAL (ASTEROKO ORRI ALBISTARIA 1902-1903)-Z57.pdf0,01 MB
    IBILTARI, NAFARROAREN ETA ARABA ZARRAREN KANTARI-LATXAGA-Z8.pdf0,10 MB
    IPARRAGIRRE ETA GERNIKAKO ARBOLA-E13.pdf0,04 MB
    IRIZPIDEA-E3.pdf0,08 MB
    Idazlan guztiak 1 - Aita Lino Akesolo.pdf7,13 MB
    Idazlan guztiak 2 - Aita Lino Akesolo.pdf6,16 MB
    Idazlan guztiak 3 - Aita Lino Akesolo.pdf5,28 MB
    JAKAKORTAJARENAREN OLERKIGINTZA-E4.pdf0,03 MB
    JOSE DOMINGO UGARTETXEA MUSIKALARIA G.B.-Z36.pdf0,01 MB
    KANPOTAR EUSKALARI GUZIERI-E43.pdf0,01 MB
    KANTA KANTARI IZAN OLERKARI-LAUAXETA-Z7.pdf0,45 MB
    LA CUADRA VILLALON MONTAO-Z11.pdf0,07 MB
    MOGEL EUSKAL IDAZLEAK NONGOAK DIRA -Z48.pdf0,01 MB
    NAFARROA ETA TREBIO (ANZIAKO ERITXI BI)-Z33.pdf0,21 MB
    NAIKO ALA NAI IANGO-E14.pdf0,02 MB
    NOIZ ERABILLI -TZAZ ATZIZKIA -E8.pdf0,03 MB
    ORIXE ABERTZALE-E.pdf0,04 MB
    SANTIAGO BIDEKO EUSKAL KANTAK-E22.pdf0,02 MB
    SENAR-EMATZE ALA ESPOSOAK -E21.pdf0,03 MB
    TO ALL FOREIGN BASQUE ANCUAGE SCHOLSARS-E43.pdf0,01 MB
    BILINTX - INOZENCIO BIZKARRONDO (1831-1836)zer34.pdf0,06 MB
    ENBEITATAR IMANOL (1884-1946)-zer118.pdf0,12 MB
Based on a FreeCSS.info design