;
( itzuli )

Aita Lino Akesolo

SARRERA

Eusko Jaurlaritzak 2002n. urtearen abenduan argitaratu eban Bidegilleak�en Julen Urkiza�k eta Luis Baraiazarra�k idatzi eben biografia�ren ondoren, guk ez daukagu asko gehiago esatekorik. Zorionak idazki ori idatzi dabenai eta euren lanaren jakingarritasuna erakusten dogu guk geure ardurapean daukagun www.euskerazaleak.biz web orrian sartzeko.

Gure Alkartearen ikuspegitik, auxe san bear dogu: Aita Lino Akesolo�k idaz-lan asko argitaratu ebazala Zer gure aldizkarian, bai�a bera lan eski�ia aundiagoa izan zan 1979n. urtean EUSKERAZAINTZAREN LENDAKARI izendatu genduenean. Berau izan zan lenengo lendakaria.

Euskerazaleak Alkartearen elburu bat bizkaiereari eustea da eta ortik datos gure gogo bizia idazle onen lan osoa gure web orrira sartzeko.

Bizkai�ko Dima�n jaioa zan eta bere idaz-lanik geienak Bizkai�ko tokien inguruetan kokatzen dira, esaterako Bego�a, Markina eta Larrea�ko lekaide-etxeetan. Bai�a bere ezagupena urri�ago zabaldu zan, �euskalki� guztiak oso-osoan bereganduta euskazalako, orregaitik ausartzen zan eukeratik erderara idaz-lanak itzultzen (Biblio, Bernat Etxepare�ren bertsoak) edo klasiku oso ezagunak diranen itzulpenak, batzutan beste �euskalzale� batzukaz lan egiten ebala, esaterako Aita Santi Onaindia�gaz.

Dokumentua MB Ireki Gorde
    Idazlan guztiak 1 - Aita Lino Akesolo.pdf7,13 MB
    Idazlan guztiak 2 - Aita Lino Akesolo.pdf6,16 MB
    Idazlan guztiak 3 - Aita Lino Akesolo.pdf5,28 MB
Based on a FreeCSS.info design